ศูนย์บริการแปลเอกสาร สวัสดีวีซ่า / Document Translation Service

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการแปลเอกสาร

Sawadee Visa ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทในหลากหลายภาษา (Translation) และในหลากหลายสาขาธุรกิจเช่นแปลเอกสารด้านกฏหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม  เป็นต้น พร้อมบริการรับรองการแปลเอกสาร จากผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม

 

 

เรารับแปลเอกสารที่แตกต่างกันหลายประเภท ทั้งเอกสารเฉพาะและเอกสารทางราชการ ตามแต่ที่คุณต้องการให้เราบริการ เช่น 

เอกสารทางราชการ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเกิด
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ทะเบียนสมรสและบันทึกสมรส
 • ทะเบียนหย่าและบันทึกหย่า
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • หนังสือรับรองอื่นๆที่ออกโดยรัฐ 
 

เอกสารเฉพาะ

 • เอกสารทางด้านกฎหมาย เช่น คำสั่งศาล หนังสือบอกกล่าว หนังสือสัญญาต่างๆ
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น บันทึกทางการแพทย์ หนังสือรับรองสุขภาพ และอื่นๆ
 • เอกสารด้านบัญชี เช่น งบการเงิน แบบฟอร์มภาษีเงินได้ และอื่นๆ
 • เอกสารทางการศึกษาต่างๆ เช่น ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์  ฯลฯ พร้อมบริการเดินเรื่อง รับรองเอกสาร กับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่าง ๆ         

 

 บริการแปลภาษา แปลเอกสารใน 12 ภาษาดังต่อไปนี้

แปลภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ [ English ] แปลภาษาเยอรมัน  ภาษาเยอรมัน [ German ] แปลภาษาสวีเดน  ภาษาสวีเดน [ Swedish ]
แปลภาษาอินโดนีเซีย  ภาษาอินโดนีเซีย [ Bahasa Indonesia ] แปลภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส [ French ] แปลภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น [ Japanese ]
แปลภาษาจีน  ภาษาจีน [ Chinese ] Myanmar_flag  ภาษาพม่า [ Burmese ] แปลภาษาเวียดนาม  ภาษาเวียดนาม [ Vietnamese ]
รับแปลภาษาเขมร ภาษาเขมร [ Khmer ] รับแปลภาษาลาว  ภาษาลาว [ Lao ]  แปลเอกสารภาษารัสเซีย ภาษารัสเซีย [Russian]

 

 บริการแปลและเดินเรื่องกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ สำหรับเอกสารราชการดังต่อไปนี้

เอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่น ใบทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ / หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ข้อบังคับบริษัท / หนังสือรับรองตรายาง / ภพ.20 / งบการเงิน / รายงานการประชุม / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
เอกสารราชการส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน / สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล / หนังสือรับรองโสด / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ / เอกสารทางทหาร เช่น สด. 8 สด. 9 สด. 43  
เอกสารทางการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร / ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น / หนังสือรับรองการศึกษา / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ
 
 

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารทั่วๆไป 
เช่น สัญญาต่างๆ ประกาศกระทรวง ทบวง กรม เอกสารทางธุรกิจการค้าทั่วไป

 • แปลเอกสารอังกฤษ <---> ไทย  เริ่มต้นที่หน้าละ 400 - 600 บาท
 • แปลเอกสารภาษาอื่น ๆ เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท

 

อัตราค่าบริการแปลสำหรับเอกสารราชการทั่วไป 
เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมบริการ รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

 • เฉพาะค่าแปลเอกสาร  ฟอร์มละ 300 - 400 บาท (ไทย <---> อังกฤษ)
 • ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล--เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
 • กรณีเดินเรื่องรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ คิดค่าบริการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 2000 บาท/งาน
 
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours

____________________________________________________________________________________

Contact Form

Please fill in the form below, and we'll get back to you within 24 hours.


            

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 088-9835099 (คุณหนุ่ย), 087-9159291 (คุณปอม)

Sawadee Visa, : anucha12102527,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:paul@sawadeevisa.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-89835099 (Thai)

 

 


     Call us now!

                   087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

Visitors: 287,494