10. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
6. หนังสือรับรองการพำนักอาศัยอยู่ประจำวัดจากเจ้าอาวาสวัด

7. ใบสุทธิ
 
 
 
หมายเหตุ   
1.เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2.ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและ  ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และดำเนินการ
3.หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 087-9159291
4.อัตราค่าบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 
Visitors: 285,356