8. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย
หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่
6.   - หลักฐานการเป็นบิดา มารดา บุตร  ทะเบียนการสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) หรือสูติบัตร
กรณีจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ แสดงทะเบียน  สมรสในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจาก สถานทูต
และกระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมทั้งแสดงทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัว (คร.22)   หรือ
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ สถานทูต หรือสถานกงสุล แสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
7. หนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว
8. แสดงหลักฐานการมีรายได้ของคนต่างด้าว (กรณีสามีเป็นคนต่างด้าว) เดือนละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท รับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 400,000 บาท พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
9. กรณีสามีเป็นคนไทยแสดงหนังสือรับรองการทำงาน
10. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรส หรือภาพถ่ายครอบครัว ประมาณ 4 รูป
 
 
 
หมายเหตุ   
1.เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2.ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและ  ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และดำเนินการ
3.หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 087-9159291
4.อัตราค่าบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 
Visitors: 289,967