6. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อศึกษา รหัส ED

  เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อศึกษา รหัส ED
(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 

 
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ
     5.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     5.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
           หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
     5.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
6.ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน
     6.1  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
     6.2  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ
            หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ
            หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
     6.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
     6.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา
     6.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
 
 
 
 
หมายเหตุ
1.เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2.เอกสารของสถาบันมหาวิทยาลัย , โรงเรียนเอกชน ให้ผู้มีอำนาจในการรับรองลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตรา เป็นสำคัญ
3.ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
4.หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 087-9159291
5.อัตราค่าบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 
Visitors: 287,497