บริการยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย / Retirement Visa

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่าน เดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

 

 

   วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้  

1. พาสปอร์ต เล่มจริง และ สำเนาพาสปอร์ต หน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป

 3. สมุดบัญชีธนาคาร กสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. ที่อยู่ที่อ้างอิง

 5. ฟอร์ม ต.ม 7

  อัตราค่าบริการสอบถามได้ที่ 087-9159291

 

Retirement Visa  NON-IMMIGRANT O

Retirement Visa is applicable for the up 50-year-old aliens who propose to live in Thailand. The required documents are the financial statement of Saving Account or Fixed Deposit Account not less than 800,000 THB. or having salary not less than 65,000 THB. and also the total salary of 12 months is not less than 800,000 THB. to be used for the application at Royal Thai Police, Immigration Bureau. The permission of this Visa will be valid for 1 year. Moreover, the aliens with Multiple Non-Immigrant Visa don’t need to apply for Re-Entry Permit due to when you travel abroad, you will get the re-entry permit for 90 days

 

Request document follow this below please:

1. Original Passport  and copy fist page ( singe on page )

2. Passport photo 3 picture (not older than 3 month,2 inches in size ,white background,with no glasses and glued to the cover letter )

3. Original Book bank from Kasikorn or Siam commercial bank ( S.C.B) and Copy fist page from book bank ( singe on page)            

4. Address in Thailand   

5. Application form T.M 7 

  Retirement visa for 1 year 1 day complete, service charge please call 087-915-9291

 Company Pickup the Document from your own place please call 087-915-9291  ( Only Bangkok and Pattaya area )

 

                                                                                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-9159291

 Please feel free to contact us for a free consultation with our hotline customer service. Give us a call or complete the form below and press submit, we guarantee to respond within 24 hours.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

Contact Form

Please fill in the form below, and we'll get back to you within 24 hours.

                 

 

                                  

  สวัสดี วีซ่า เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340188 , 087-9159291 (คุณปอม), 087-9159291 (คุณปอม)

Sawadee Visa, : anucha12102527,www.facebook.com/sawadeevisa

www.sawadeevisa.com   E-mail:paul@sawadeevisa.com

Sawadee Visa  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340188, (+66)8-79159291 (English), (+66)8-79159291 (Thai)

 

 

     Call us now!

                    087-915-9291

               จันทร์ - อาทิตย์ 24 Hrs.

Visitors: 282,329